Echt Gooise autoparfum!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BLINGKING

Artikel 1. Algemeen en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van Blingking, een eenmanszaak met KvK nr 39100021, Binnendelta 9G, 1261 WZ Blaricum,  tel 035-2080630, info@blingking.nl, hierna aangeduid als Opdrachtnemer.

 2. Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon, die bij Opdrachtnemer een offerte aanvraagt dan wel een overeenkomst sluit betreffende detailing, restyling, coating, reparatie en poetswerk van exclusieve auto’s, boten en motoren, plus aanverwante producten of diensten.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij expliciet en schriftelijk door Opdrachtnemer erkend.

 4. Deze algemene voorwaarden zullen eveneens van toepassing zijn op overeenkomsten gesloten met de BV waar de onderneming van Opdrachtnemer eventueel in ingebracht zal worden. Opdrachtgever geeft toestemming voor inbreng van de overeenkomst in een dergelijke BV.

 5. Opdrachtnemer mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Ze worden dan gecommuniceerd aan Opdrachtgever, die bij gebrek aan reactie binnen twee weken geacht wordt hiermee akkoord te zijn. Is Opdrachtgever niet akkoord, dan wordt in onderling overleg de overeenkomst onder vorige condities voortgezet, of opgezegd.

Artikel 2. Offertes, inhoud en tot stand komen van de Overeenkomst.

 1. Prijzen en offertes worden altijd met en zonder BTW gegeven, om misverstanden te voorkomen.

 2. Prijzen in offertes (opdrachtbonnen) vervallen na 1 maand, of eerder indien de prijzen van de voor de overeenkomst gebruikte producten onverwacht en aanzienlijk stijgen.

 3. Iedere offerte is verder vrijblijvend, omdat de mogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van de agenda van Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Ook is Opdrachtnemer niet gebonden aan duidelijke type- of rekenfouten.

 4. Een Overeenkomst komt pas tot stand als Opdrachtnemer de aanvaarding van het aanbod of de offerte schriftelijk heeft bevestigd en ingepland. Het bieden van gelegenheid aan Opdrachtnemer om uitvoering te geven aan hetgeen is overeengekomen, geldt als bewijs van wederzijdse aanvaarding. Voor de omvang van de Overeenkomst, geldt de offerte als bepalend, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

 5. Bij opdrachten met een duur van meer dan zes maanden, mogen tussentijds prijswijzigingen worden doorberekend. Hierbij geldt artikel 1.5 overeenkomstig. 

 6. De eventueel bij de offerte gevoegde tekeningen of specificaties, of andere gegevens omtrent werkzaamheden of producten blijven eigendom van Opdrachtnemer en mogen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet worden gekopieerd of aan derden worden verstrekt. Zij zullen onverwijld aan Opdrachtnemer worden geretourneerd op diens eerste verzoek.

 7. Bij offertes voor meer dan 500 Euro mag Opdrachtnemer een aanbetaling vragen van 50% en/of enige vorm van zekerheid, in verband met de aankoop van de benodigde producten en materialen.

 8. Alle offertes zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk en slechts voor zover schriftelijk door Opdrachtnemer anders is aangegeven. Meerwerk waarvoor de oorzaak ligt bij, of wat voor rekening behoort te komen van Opdrachtgever, mag extra in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor toeslagen ivm overuren in de avond of het weekend, welke naar redelijkheid en billijkheid mogen worden gefactureerd.

 9. Indien de Opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door Opdrachtnemer reeds aangeschafte producten, materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, over te nemen tegen de kostprijs, plus eventuele gerelateerde lonen en sociale lasten, tenzij partijen in goed overleg schriftelijk anders overeenkomen. Opdrachtgever zal bij intrekken van opdracht eveneensaan Opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn van een derde van de overeengekomen prijs. Indien Opdrachtnemer producten, materialen of grondstoffen heeft ingekocht voor Opdrachtgever, die bij nader inzien niet gebruikt kunnen of mogen worden voor de Opdracht, zonder dat dit aan Opdrachtnemer te verwijten is, is Opdrachtgever eveneens verplicht deze aangeschafte producten, materialen en grondstoffen af te nemen, of anderszins Opdrachtnemer schadeloos te stellen.

 10. Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden doorgegeven en door hem te worden bevestigd. Pas na schriftelijke bevestiging van wijzigingen en meerwerk, en bevestiging dat dit leidt tot aanvullende betaling en/of wijziging in oplevertijden, is Opdrachtnemer gehouden hier uitvoering aan te geven. Hierbij geldt 2.4 overeenkomstig.

Artikel 3. Betaling en ontbinding

 1. Tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, dient (rest)betaling te geschieden direct bij afronding van de opdracht.

 2. Indien door Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen is of wordt afgesproken dat (anders dan als bepaald in 3.1) wordt betaald na verzending van een factuur, dan dient deze te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtnemer is hierbij gerechtigd om 50 Euro inrekening te brengen voor administratiekosten en incassorisico.

 3. Indien niet tijdig wordt betaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 of 3.2, is de Opdrachtgever vanaf dat tijdstip direct in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever wordt vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand geldt. Indien langer dan drie maanden te laat betaald wordt, is eveneens (naast de overige rechten) een boete verschuldigd van 350 Euro voor consumenten en 700 voor andere Opdrachtgevers, vanwege de (eigen) incassomoeite die Opdrachtnemer zich moet getroosten.

 4. Indien de vordering op Opdrachtgever door Opdrachtnemer uit handen wordt gegeven ter incasso, komen ook alle daaraan verbonden kosten ten laste van de Opdrachtgever, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 BW, waarvan de hoogte minimaal 15 % van de vordering zal bedragen, met een minimum van € 300,-

 5. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd, alvorens de overeengekomen werkzaamheden voort te zetten, van de Opdrachtgever te verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien Opdrachtgever daartoe niet bereid is, is Opdrachtnemer gerechtigd de levering op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onder toepasselijkheid van artikel 2.9, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 6. Blijft Opdrachtgever in gebreke van enige op hem rustende verplichting, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om, na ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt, de ondercuratelestelling van Opdrachtgever wordt aangevraagd, wanneer enige beslag op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd, of bij overlijden van Opdrachtgever, dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van Opdrachtgever.

Artikel 4. Voorzieningen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht

 1. In het kader van de Overeenkomst zorgt de Opdrachtgever dat de Opdrachtnemer de beschikking heeft over: (1) de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde bescheiden, gegevens, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen, (2)  toegang tot gebouwen of terreinen waarin, waaraan of waarop de werkzaamheden eventueel moeten worden uitgevoerd als dat niet op locatie van Opdrachtnemer is, en (3) de zaak die volgens opdracht behandeld moet worden.

 2. Indien Opdrachtnemer niet op eigen locatie het werk verricht maar bij Opdrachtgever, en het onmogelijk dan wel moeilijk is om op de locatie te parkeren, of indien er hieraan kosten verbonden zijn, komt dit alles voor rekening van Opdrachtgever.

 3. De Opdrachtgever zorgt dat de plaats waar de werkzaamheden eventueel moeten worden uitgevoerd gereed is, en dat door hemzelf of door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de Opdrachtnemer behoren zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien echter toch vertraging ontstaat, dient de Opdrachtnemer daarover tijdig geïnformeerd te worden.

 4. De leiding van het door de Opdrachtnemer uit te voeren werk berust bij de Opdrachtnemer.

 5. Bij verkoop van het object waarin of waaraan door de opdrachtnemer werkzaamheden dienen te worden verricht, is de opdrachtgever verplicht de Opdrachtnemer hiervan in kennis te stellen. Opdrachtnemer heeft alsdan het recht om het object van de werkzaamheden onder zich te houden totdat zekerheid is verschaft of Opdrachtgever dan wel de koper de overeengekomen som zal voldoen.

 6. De in het vorige lid genoemde verplichting geldt ook in geval van verkoop van het object na het gereed komen van de werkzaamheden, in het geval geen volledige betaling ter zake heeft plaatsgevonden.

 7. Afgesproken (op)levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij dit zeer expliciet schriftelijk anders is overeengekomen. Termijnen zijn in eerste instantie slechts indicatief, ook tweede of derde termijnen. Een fatale termijn ontstaat voor Opdrachtnemer pas als Opdrachtgever aangeeft dat een volgende termijn een fatale termijn zal zijn, onder vermelding van de schade die hij zal lijden als deze termijn niet wordt gehaald.

Artikel 5. Kwaliteit, Garantie en Controle

 1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren volgens de overeengekomen specificaties en draagt er zorg voor, dat de geleverde zaken of verrichtte diensten voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals deze gebruikelijk worden gesteld aan de beroepsgroep van Opdrachtnemer.

 2. Op de geleverde coating en soortgelijke kwesties, wordt een garantie gegeven overeenkomstig hetgeen is aangegeven in de offerte, aangezien de garantie afhankelijk is van het gekozen materiaal en de hierna gekozen methode van onderhoud (een wasstraat is wat Opdrachtnemer betreft een krasstraat). 

 3. Opdrachtgever heeft het recht het werk zowel tussentijds als bij oplevering te keuren. Indien Opdrachtgever het werk (gedeeltelijk) afkeurt, dient zij Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen. In het geval het werk (gedeeltelijk) op deugdelijke grond wordt afgekeurd, zal Opdrachtnemer het werk herstellen, vervangen, of opnieuw uitvoeren.

 4. Eerste oplevering van het werk vindt plaats na goedkeuring door de Opdrachtgever. Eventuele kleine gebreken zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn. De Opdrachtnemer is evenwel gehouden deze gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. Eindoplevering vindt plaats nadat eventuele kleine gebreken door de Opdrachtnemer zijn hersteld en de Opdrachtgever het werk definitief heeft goedgekeurd.

 5. Gedurende de algemene garantieperiode van een maand (behoudens anders bepaald overeenkomstig 5.2) na de eindoplevering van het werk, is Opdrachtnemer gehouden gebreken en/of afwijkingen te herstellen.

 6. De Opdrachtgever is verplicht eventueel bijgeleverde goederen/producten onmiddellijk na aflevering te inspecteren. Gebreken en/of manco’s die de Opdrachtgever bij inspectie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, dienen schriftelijk binnen acht dagen na de levering aan Opdrachtnemer te worden gemeld onder opgave van de aard van de gebreken en/of manco’s.

 7. Gebreken die de Opdrachtgever niet bij de inspectie had kunnen ontdekken, dienen binnen veertien dagen na ontdekking, althans na het moment waarop ontdekking redelijkerwijs mogelijk zou zijn geweest, doch uiterlijk binnen 3 maanden schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld onder opgave van de aard van de gebreken en/of manco’s.

 8. De Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken te (laten) onderzoeken en of te herstellen. Afwijking van het voorafgaande heeft tot gevolg dat de Opdrachtgever geen beroep kan doen op geconstateerde gebreken en/of manco’s.

 9. De Opdrachtgever heeft geen grond voor klachten indien:

 • het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van het geleverde door Opdrachtgever of iemand die binnen de risicosfeer van Opdrachtgever valt;

 • het gebrek bijvoorbeeld een deukje betreft dat met de middelen van Opdrachtnemer nu eenmaal niet 100% te herstellen valt. Sommige schades kunnen bijvoorbeeld uitsluitend worden hersteld door opnieuw te spuiten, niet door te polijsten. Opdrachtnemer kan niet meer leveren dan in redelijkheid met de door Opdrachtgever gekozen methode geleverd kan worden;

 • het gebrek reeds aanwezig was voorafgaand aan uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever en Opdrachtnemer lopen voorafgaand aan de opdracht samen zorgvuldig de boot, auto of motor na, zodat wederzijds duidelijkheid bestaat over gebreken die niet door Opdrachtnemer zijn veroorzaakt.

 • Het gebrek te wijten is aan de dikte van de lak. Bij voorkeur wordt voorafgaand aan de opdracht een lakdiktemeting gedaan, maar dit is niet altijd mogelijk (zoals bij carbon). In dergelijke gevallen is schade door een tegenvallende lakdikte de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever;

 • het geleverde is gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt door Opdrachtgever of iemand die binnen de risicosfeer van Opdrachtgever valt;

 • het geleverde door Opdrachtgever aan derden is overgedragen;

 • Opdrachtnemer het geleverde geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en Opdrachtnemer zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding;

 • Opdrachtnemer bij de vervaardiging van eventueel geleverde materialen op aanwijzing van de Opdrachtgever heeft gebruikt;

 • Het gebrek te wijten is aan onzorgvuldig onderhoud na de behandeling door Opdrachtnemer, zoals het gebruik van een normale wasstraat (=krasstraat);

 • het gebrek een afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmetingen, samenstelling, etc. welke aanvaardbaar is in de branche of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; of

 • de Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichting en klachtplicht) tijdig en correct jegens Opdrachtnemer is nagekomen.

Artikel 6. Onderhoudscontracten

 1. Offertes voor onderhoud betreffen onderhoud voor de duur van een jaar, tenzij explicit schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Het onderhoudsgedeelte kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen. Wordt (zonder dat dit afgesproken was) toch tussentijds opgezegd, dan dient de prijs te worden afgerekend die verschuldigd zou zijn geweest zonder onderhoudscontract.

Artikel 7.  Levering eventuele goederen en eigendomsvoorbehoud

 1. Levering van eventuele bijkomende producten geschiedt bij eindoplevering van de opdracht. De Opdrachtgever draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde goederen mocht ontstaan, schade aan derden daaronder begrepen, vanaf het moment waarop levering heeft plaatsgevonden.

 2. Opdrachtnemer heeft het recht op eventueel geleverde goederen van derden een toeslag toe te passen op de kostprijs, overeenkomstig de offerte.

 3. Alle geleverde goederen blijven, ondanks het in artikel 7.1 bepaalde, eigendom van Opdrachtnemer tot aan het moment waarop de Opdrachtgever alle vorderingen uit enige met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst volledig heeft betaald. Indien de goederen zijn gemonteerd maar zonder grote schade kunnen worden weggenomen, is Opdrachtnemer gerechtigd hiertoe over te gaan. Opdrachtgever zal hieraan medewerking verlenen.

 4. De verplichtingen van de Opdrachtgever verminderen niet door het terughalen van de eventuele goederen door Opdrachtnemer. Na nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst binnen veertien dagen, kan de Opdrachtgever weer over het teruggehaalde beschikken. Mocht zulks niet zijn geschied, kan Opdrachtnemer de goederen vrijelijk te gelden maken. De opbrengst hiervan minus de kosten mindert Opdrachtnemer dan op de totale vordering op de Opdrachtgever.

Artikel 8. Overmacht

 1. Overmacht zijn alle omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: tekort aan personeel bij Opdrachtnemer, stakingen in andere bedrijven, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen of producten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen;

 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode van overmacht waarin nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 4 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te facturen en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever stemt ermee in dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verregaand beperkt is, omdat de waarde van de objecten (exclusieve auto’s, motoren en boten) aanzienlijk is, en aanvaarding van meer aansprakelijkheid zou leiden tot een aanzienlijk hoger bedrag in de offerte. Om de prijzen laag te houden, blijft het schaderisico (behoudens opzet en grove schuld) bij Opdrachtgever liggen, die zelf zorg dient te dragen voor een afdoende verzekering. Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk te stellen op grond van onder meer bewaarneming, hoewel Opdrachtnemer uiteraard wel een verzekering afsluit en zorg draagt voor veiligheidsmaatregelen.

 2. Iedere aansprakelijkheid voor de deugdelijkheid van in de sector gebruikelijke materialen of constructies alsmede voor de daaruit voortvloeiende schade, is uitgesloten tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade is ontstaan als direct gevolg van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat aan Opdrachtnemer wordt betaald ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering voor de situatie. Indien de verzekeraar van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet overgaat tot het betalen van verzekeringsuitkering of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer hoe dan ook worden beperkt tot het bedrag van de netto door de partijen overeengekomen prijs in de desbetreffende overeenkomst, of – indien in de overeenkomst gedeeltelijke leveringen waren overeengekomen – in dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenissen het meest bij aansluiten. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als de verzekering geen dekking biedt meer bedragen dan € 500,- per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

 4. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is ten allen tijde uitgesloten. Ook is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor ander nadeel dan vermogensschade. 

 5. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding jegens Opdrachtnemer verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. De Opdrachtgever dient een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan Opdrachtnemer te berichten, bij gebreke waarvan ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever vervalt.

 6. Bij aansprakelijkheid in verband met materialen of producten die niet door Opdrachtnemer zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever in alle gevallen ook beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van Opdrachtnemer jegens haar aansprakelijk zal zijn.

 7. Opdrachtnemer spant zich in de producten binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de Opdrachtgever te leveren. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

 8. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer te vrijwaren van aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden waaronder begrepen regresacties van verzekeringsmaatschappijen.

 9. Indien een derde wordt ingeschakeld bij de opdracht, zoals voor vervoer, car wrapping of ramen tinten, dan schakelt Opdrachtnemer deze altijd in namens Opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt zorg voor de afhandeling hiervan, maar bij eventuele wanprestatie of schade, dient Opdrachtgever zich rechtstreeks tot deze derde te richten. Voor derden geldt mutatis mutandis, dat Opdrachtnemer voor Opdrachtgever de overeenkomst afhandelt en betaalt, maar Opdrachtgever is contractant.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

 2. Geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden voorgelegd aan een gezamenlijk gekozen mediator of onderhandelaar. Pas wanneer partijen er op deze wijze niet uitkomen mogen zij na vier maanden (of in geval van duidelijk spoedeisend belang) zich wenden tot de bevoegde rechter te Midden-Nederland, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de Opdrachtgever voor de bevoegde rechter van zijn woon- of vestigingsplaats te dagvaarden.

 3. Indien Opdrachtgever vanwege een geschil weigert de (deel) factuur te betalen, dan dient gedurende de conflictbemiddeling en/of conflictbeslechting het betreffende factuurbedrag bij een onafhankelijke derde te worden gedeponeerd, zoals bijvoorbeeld bij een stichting derdengelden van een advocatenkantoor. Zonder dergelijke deponering, verliest Opdrachtgever zijn rechten.